Geotechnika, Geologia i Ochrona Środowiska

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług z zakresu:

Geotechniki i Geologii Inżynierskiej

 • Sporządzanie opinii i projektów geotechnicznych ora dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • Badania podłoża gruntowego pod posadowienia obiektów budowlach,
 • Rozpoznawanie i ocena warunków gruntowo-wodnych pod projektowane inwestycje,
 • Kontrola nośności i zagęszczenia gruntów,
 • Rozpoznanie i odbiory wykopów i nasypów budowlanych,
 • Rozpoznanie i odbiory warstw konstrukcyjnych dróg i placów,
 • Nadzory geotechniczne nad inwestycjami liniowymi i kubaturowymi.
 • Obsługa geotechniczna inwestycji,
 • Ocena stateczności skarp, wykopów i nasypów
 • Doradztwo geotechniczne przed zakupem nieruchomości

Ochrony Środowiska

 • Doradztwo środowiskowe, Raporty, KIP,
 • Prognozy Oddziaływania na Środowisko, Opracowania Ekofizjograficzne
 • Oceny Oddziaływania na Środowisko, Analizy Środowiskowe,
 • Analizy rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń powietrza,

Na dogłębną i trafną analizę właściwości gruntów i kruszyw składa się:

Wykonywanie badań terenowych in-situ, takich jak:

 • sondowania lekką sondą dynamiczną i określanie warstw słabonośnych, itd.
 • sondowania sondą ciężką i bardzo ciężką do głębokości 25m
 • wykonywanie małośrednicowych otworów badawczych świdrem geologicznym i wiertnicą geologiczną
 • rozpoznawanie podłoża gruntowego pod posadowienie obiektów liniowych i kubaturowych
 • określanie poziomów zwierciadła wody gruntowej (nawierconych i ustabilizowanych)
 • wykonanie badania płytą dynamiczną dynamicznego modułu odkształcenia Evd
 • wykonanie badania płytą VSS modułów odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io
 • wyznaczanie wytrzymałości gruntu na ścinanie w warunkach bez drenażu oraz określanie stopnia plastyczności sondą SLVT krzyżakowo-stożkową i sondą krzyżakową FVT
 • pomiar radioaktywności gruntów, kruszyw i materiałów budowlanych

Wykonywanie badań laboratoryjnych

 • oznaczenie agresywności (pH) wody gruntowej
 • określania kierunku spływów wód gruntowych
 • określenie rodzaju gruntu i kruszywa oraz wyznaczenie krzywej uziarnienia
 • określanie współczynnika filtracji
 • wyznaczanie wilgotności optymalnej oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych Is przy pomocy objętościomierza piaskowego i aparacie Proctor’a (metodą I, II, III, IV)
 • wyznaczanie gęstości objętościowej i właściwej oraz wilgotności naturalnej
 • wyznaczanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia
 • wyznaczanie granicy plastyczności wałeczkowaniem i granicy płynności aparatem Casagrande’a, oraz określanie stopnia plastyczności
 • określanie wartości wytrzymałości na ściskanie Rm warstw stabilizacji cementowej
 • oznaczanie wskaźnika piaskowego WP
 • oznaczanie wskaźnika nośności CBR
 • określanie kapilarności biernej Hkb
 • określanie zawartości części organicznych metodą prażenia Iz i nadtlenkiem wodoru Iom
 • określanie zawartości węglanu wapnia (CaCO3) roztworem 20% kwasu solnego

GEOLOR  Bogatynia – Bolesławiec -Jelenia Góra – Lubań –  Zgorzelec